صفحه مسخره آبی ویندوز

دو نخاله عزیز که در بسیاری از مواقع در اوج منطقی بودنش ،آدم رو حسابی کلافه می کنه و کاری میکنه که نباید بکنه .